Auditorio de Galicia
Compostela Cultura

Premio Auditorio de Galicia para novos artistas

Desde o Auditorio de Galicia organizamos o Premio Auditorio de Galicia para novos artistas con carácter bianual. A última edición foi o IX Premio Auditorio de Galicia para novos artistas no ano 2015 e neste momento temos aos premiados e aos outros seleccionados na mostra Noveno Premio Auditorio de Galicia na sala Isaac Díaz Pardo. Pódese consultar toda a información desta edición na súa web á que accede pinchando aquí.

O premio acolle nesta edición as obras de cuarenta creadores e creadoras que foron seleccionados de entre os cento trece dossieres presentados. De entre as obras que forman parte da exposición, tres reciben galardóns:

O proxecto #Intrusas da santiaguesa Mery Pais (Santiago de Compostela, 1990), primeiro premio; a vídeoperformance de Verónica Vicente (Tomiño, Pontevedra, 1988) ‘Figuras decorativas’, segundo premio; e José Manuel Vidal (Sanxenxo, Pontevedra, 1977) pecha a nómina dos premiados co accésit pola obra ‘Espacio compartido en la edificación del instante’.

Ao premio poden concorrer artistas que presenten obras en soporte e técnica libres para amosar diversas tendencias do panorama da arte galega máis nova que van dende a pintura de referencias figurativas ata videocreacións, pasando por instalacións, escultura, fotografía ou pintura con técnicas diversas.

Ligazóns relacionadas

Bases do concurso na edición do 2015


1. PARTICIPANTES
Poderán participar artistas que nacesen ou residan en Galicia e sexan menores de 40 anos o 31 de decembro de 2015. A participación poderá ser individual ou como colectivo. Neste último caso todos os membros do colectivo deberán cumprir estes requisitos.

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
a. Cada artista/colectivo poderá participar cunha soa obra, única ou como serie, realizada en calquera tipo de técnica ou soporte (pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalación...). As obras deben ser orixinais e inéditas.

b. De comprobarse, en calquera fase do concurso, que as obras non son orixinais ou inéditas quedarán excluídas. Considerarase que non son inéditas se foron difundidas ou publicadas na rede.

c. Deberán presentar toda a documentación que se require no punto 4.1.a.

3. MEDIDAS DAS OBRAS
a. As medidas para pintura e fotografía non poderán exceder dos 250 x 250 cm se é obra única. Se se trata dun díptico ou dunha serie, as medidas máximas serán de 400 cm incluíndo os espazos entre as pezas.

Non serán admitidas obras protexidas con cristal. Admitiranse as protexidas con metacrilato ou similar.

b. As dimensións das esculturas non deberán exceder dun cubo imaxinario de 250 cm de lado nin dos 100 kg de peso.

c. No caso das instalacións, non poderán exceder dun cubo imaxinario de 400 x 400 cm de base.

d. No caso de obras de videocreación, o artista debe enviar o vídeo orixinal coa documentación. O Auditorio resérvase o dereito de decidir a exhibición dos vídeos en loop.

4. FASES DO CONCURSO
4.1. PRIMEIRA FASE: ELECCIÓN DAS OBRAS QUE FORMARÁN PARTE DA EXPOSICIÓN VALORANDO A DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN AS/OS ARTISTAS
Na primeira fase do concurso o xurado seleccionará as obras sobre a documentación que presente a/o artista. Nesta fase NON se achegarán obras ORIXINAIS, a excepción de vídeos.

a. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
As/os artistas deberán proporcionar a seguinte documentación en papel:

1. Fotocopia do documento de identidade.

2. Acreditación de residencia so en caso de que no documento de identidade figure un lugar de nacemento de fora de Galicia.

3. Enderezo postal, correo electrónico e teléfonos de contacto.

4. Nome artístico ou pseudónimo co que desexa figurar.

5. Fotografía persoal* (o Auditorio reservarase o dereito de reprodución).

6. Fotografías da obra* (no formato dixital deberán ter calidade para a súa reprodución, 300 ppp en JPG, e indicar a posición).

7. Ficha técnica completa da obra* (título, data, técnica e medidas).

8. Currículo resumido* que non exceda das 20 liñas (preferentemente en galego).

9. Texto explicativo* da obra que presenta ao concurso, non superior ás 20 liñas e preferentemente en galego (o Auditorio reservarase o dereito de reprodución).

10. O artista poderá achegar expediente artístico con fotografías doutras obras ou información sobre o seu traballo.

11. Valoración económica da obra para os efectos de seguro de estancia.

*Deberán presentar tamén copia en formato dixital.

b. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
As/os artistas deben presentar a documentación antes das 14.00 horas do venres 30 de outubro de 2015.

Admitirase a documentación selada en oficinas de correos até o día 30 de outubro incluído.

Non se aceptará documentación recibida con posterioridade á data indicada.

A documentación deberá enviarse ao seguinte enderezo:

DEPARTAMENTO DE EXPOSICIÓNS
Ref. Noveno Premio Auditorio de Galicia
Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n
15705 Santiago de Compostela

c. SELECCIÓN (dossier)
Unha vez recibida a documentación, o xurado fará a selección entre os dossieres presentados. Os artistas seleccionados formarán parte da exposición e da publicación que desta se faga.

4.2 SEGUNDA FASE: ENVÍO DE OBRA ORIXINAL
a. PRAZO E CONDICIÓNS DE ENTREGA DAS OBRAS SELECCIONADAS
1. O Auditorio de Galicia porase en contacto coas e cos artistas que se seleccionen para indicarlles o período de recepción das obras, que non serán aceptadas nin antes nin despois da data previamente acordada.

2. Os gastos de embalaxe e transporte das obras, ida e volta, correrán por conta da/o artista, que as poderá enviar por calquera medio de transporte ou presentándose persoalmente para depositalas no Auditorio de Galicia.

3. Todas as obras deberán estar embaladas. O Auditorio de Galicia non se responsabilizará do seu deterioro por unha embalaxe ou transporte non adecuado. Deberán estar protexidas para a seguridade na súa manipulación.

4. O Auditorio de Galicia emitirá unha póliza de seguro que cubrirá as obras durante a súa estancia na sala de exposicións; non se fará responsábel dos posíbeis riscos durante o transporte. En caso de que no desembalaxe se detecte algún desperfecto non se considerará responsabilidade do Auditorio.

5. O Auditorio de Galicia porá o máximo celo no coidado das obras recibidas.

6. En ningún caso se aceptarán obras en mal estado.

7. As/os artistas deberán achegar todos os elementos necesarios para a correcta instalación e exposición das obras. No caso de que algún elemento non sexa proporcionado polo artista, este deberá ofrecer opcións ou adaptarse aos elementos que o Auditorio estea en condicións de facilitar.

8. En caso de instalacións, as/os artistas estarán obrigadas/os a asistir á montaxe da súa obra, se o Auditorio de Galicia o requirise, nunha data que se acordará entre ambas as partes.

b. LUGAR DE ENTREGA
As obras participantes recibiranse no Auditorio de Galicia, avenida do Burgo das Nacións s/n, Santiago de Compostela, nas datas que se indicarán ás/aos artistas seleccionadas/os, de luns a venres en horario de 09.00 a 14.30 h.

5. EXPOSICIÓN
As obras seleccionadas serán obxecto dunha exposición que se inaugurará no ano 2016.

6. DEVOLUCIÓN DAS OBRAS
1. Finalizado o período expositivo, as obras poderán ser retiradas no mesmo lugar de recepción, nunha data previamente acordada.

2. O Auditorio de Galicia non se fará responsábel da conservación das obras non retiradas.

7. XURADO
O xurado estará composto por:

·Presidente do Consello Reitor do Auditorio de Galicia ou persoa en que delegue, como presidente deste xurado.
·Don David Barro López, director da Fundación Luis Seoane.
·Dona Carmen Fernández Rivera, directora do Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC).
·Don Román Padín Otero, profesor da Esdemga e crítico de arte e moda.
·Dona Mar Rodríguez Caldas, profesora na facultade de Belas Artes, comisaria e artista.
·Director-xerente do Auditorio de Galicia ou persoa en quen delegue, que actuará como secretaria/o deste xurado, con voz e sen voto.

O Auditorio de Galicia resérvase o dereito de substituír algún dos membros do xurado en caso de non puidese asistir ás deliberacións.

A resolución final do xurado farase pública no acto inaugural da exposición.

A decisión do xurado será tomada por maioría absoluta e é inapelábel.

8. PREMIOS
Os premios serán os seguintes:

- Un primeiro premio dotado con 6.000 euros.
- Un segundo premio de 1.000 euros e intervención inédita na Zona C* por un importe máximo de 2.500 euros.
- Un accésit de 1000 euros.

Os premios quedan sometidos ao imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) de acordo coa lexislación vixente.

* Todas as facturas dos gastos realizados para a intervención da Zona C deberán sumar na súa totalidade, cos impostos correspondentes, un importe máximo de 2.500 € (dous mil cincocentos euros), que incluirán: produción da peza, adecuación do espazo, montaxe e desmontaxe, transporte, seguros, textos e imaxes, deseño de invitación e elementos de difusión (vinilos, banderolas, carteis…), acto inaugural ou calquera outro gasto que xere a intervención.

9. ACEPTACIÓN DAS BASES
Os/as artistas seleccionados/as autorizarán a citación do seu nome así como a reprodución gráfica da súa obra para calquera tipo de difusión ou publicación que o Auditorio de Galicia considere oportuno facer dela.

A participación neste certame implica a total aceptación das súas bases e a conformidade coa decisión do xurado.

A organización resérvase o dereito de facer modificacións ou tomar iniciativas non reguladas nestas bases, sempre que supoñan melloras que afecten directamente ao éxito do certame.

O xurado resérvase o dereito de declarar deserto algún ou todos os premios.

A interpretación das bases é cometido exclusivo dos membros do xurado.

10. INFORMACIÓN Máis información na web: compostelacapitalcultural.org
no teléfono 981 552 290
ou no seguinte enderezo electrónico: exposicions@auditoriodegalicia.org

Concellaría de Cultura.
Concello de Santiago de Compostela, 2005